KA-1. Vytvoření katalogu stupňů speciálních vzdělávacích potřeb (u žáků se zdravotním postižením)

 

Popis realizace KA:

Úkolem této KA je vytvořit katalogy – vzory, které v českém poradenském systému citelně chybí. Česká legislativa (a poradenská praxe) zná tři stupně speciálních vzdělávacích potřeb. Jeden pak je „zdravotní postižení“. Toto členění naprosto nedostačuje potřebám systému poradenství, ale i školské praxi – a dětem se zdravotním postižením zejména! Aktivita je velmi rozsáhlá. Zahrnuje definici čtyř stupňů (hloubky) speciálních vzdělávacích potřeb žáků se zdravotním postižením. Vždy pro každý druh postižení: mentální, tělesné, zrakové, sluchové, řečové a s poruchou autistickou spektra. V rámci KA budou probíhat činnosti, které zahrnou: srovnání stavu ve vybraných zemích EU (kde obdobné katalogy existují),  oponentní schůzky řešitelského týmu, tvorba katalogu, ověření pravidel v ostatních SPC a školách v nichž jsou žáci vzdělávání (souvislost s KA č. 6), vyhodnocení, tisk a distribuce katalogu pro všechna SPC v ČR.

 Poradenští pracovníci SPC jsou tvůrci výstupu, prvky poradenské a diagnostické činnosti jsou ověřovány na žácích v poradenské praxi jednotlivých zařízení. Učitelé žáků se z.p. jsou oponenty a příjemci poznatků v katalogu popsaných. Tvorba dokumentu bude respektovat časové hledisko: záměr, komparace, vytvoření návrhu, ověření, vyhodnocení, zpracování, redakce, tisk a publicita. KA je naplánována téměř po celou dobu řešení projektu, ovšem časově budou odlišeny metodiky pro jednotlivá postižení.

 

Předpokládá se tento upravený harmonogram plnění:

  1. Tvorba Katalogů – červen 2010 – únor 2011
  2. Vnitřní oponentura textů – březen – duben 2011
  3. Veřejná diskuse – oponentura textů prostřednictvím webu projektu – červen – září 2011
  4. Ověření metodiky stanovené Katalogy v praxi SPC – září – prosinec 2011
  5. Vydání Katalogů – leden,únor 2012

 

Výstupy KA:

Výstupem bude funkční model posuzování speciálních pedagogických potřeb žáků se zdravotním postižením dle jednotlivých druhů postižení v podobě přehledné publikace vydané ve formátu tištěném i elektronickém. Bude zpracován  Katalog č. I – Hmotněprávní a procedurální standardy (postupy) činnosti SPC a následně v šesti výstupech – druzích katalogu dle jednotlivých zdravotních postižení. Druhá část Katalogu bude obsahovat deskripci diagnostických možností vázaných na jednotlivé oblasti (funkce) osobnosti dítěte nebo žáka se zdravotním postižením. Inspirací a modelem je přístup uplatněný u Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disabilita zdraví WHO.

Využití najde v každodenní činnosti SPC (a v případě potřeby i PPP) v celé ČR. K dispozici bude rovněž na školách, které vzdělávají žáky se zdravotním postižením. Tento produkt bude čerpat nejméně cca 700 žáků – bude jim poskytnuta služba poradenství již v průběhu řešení projektu (v rámci pracovišť partnerů) a tisíce žáků v ostatních poradenských zařízeních ČR i po skončení projektu. Katalogy budou obsahovat: popis zdravotního postižení, rozčlenění jeho stupňů – hloubky, využitelnost klasifikace ostatních oborů a způsob jejich vyhodnocení, návrh příslušných prostředků speciálně pedagogické podpory, vhodné diagnostické nástroje, doporučení – pojetí modelové zprávy z diagnostiky, doporučení – pojetí modelového individuálního vzdělávacího plánu. Metodika bude připravena v minimálním rozsahu 70 stran pro každé ze zdravotních postižení a bude vydána v nákladu 500 ks v tištěné verzi a 500 ks v elektronické verzi CDROM.

 

Informace:

  • Katalog č. I
  • Katalog č. II – 6x 


NC