Charakteristika projektu

Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních vzdělávacích potřeb žáků a dětí se zdravotním postiýením

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.2.00/14.0020

Řešení souhrnného projektu ESF, operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s názvem „Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních vzdělávacích potřeb dětí a žáků se zdravotním postižením“ (reg. č.: CZ.1.07/1.2.00/14.0020) probíhá v letech 2010 – 2013.

Nositelem projektu je Univerzita Palackého v Olomouci za spolupráce 14 partnerů. Hlavními jsou Institut pedagogicko-psychologického poradenství a Asociace pracovníků speciálně-pedagogických center ČR a dále jednotlivá speciálně pedagogická centra Pardubického, Zlínského a Jihomoravského kraje. V jednotlivých aktivitách se však účastní i pracovníci ostatních speciálně pedagogických center.

Podstatou projektu je řešení dlouhodobě problematické oblasti diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb žáků se zdravotním postižením u nás. V rámci projektu vznikne řada odborných a metodických výstupů. Mezi hlavní lze řadit vytvoření „Katalogu posuzování speciálních vzdělávacích potřeb“ pro žáky se šesti „základními“ zdravotními postiženími. Tj.

  • postižení tělesné
  • postižení zrakové
  • postižení mentální
  • postižení sluchové
  • postižení řečové
  • porucha autistického spektra

Úkolem je navázat na dosavadní přístupy a vytvořit obecný metodický rámec pro činnost poradenských a diagnostických pracovníků školských poradenských zařízení ČR. Důležité je, že materiál nevzniká izolovaně, v rámci akademické či úřední sféry, ale na jeho obsahu se podílí desítky zkušených poradenských pracovníků. Následně vznikne rovněž Metodika práce se žákem s příslušným druhem zdravotního postižení primárně zaměřená na inkluzivní vzdělávání ve školách. A obdobný materiál pro práci asistentů žáků se zdravotním postižením.

Vedle hlavních publikačních výstupů projektu jsou rovněž pořádány související aktivity. Např. vypracování unikátního datového souboru s mapovými výstupy, který má ukázat dostupnost služeb školských poradenských zařízení pro uživatele, tj. žáky se zdravotním postižením a jejich rodiny. Dále budou pořádány vzdělávací programy pro poradenské pracovníky a pedagogy. Odborné workshopy a tři národní konference věnované otázkám diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb. V neposlední řadě vznikne specializovaný internetový portál, na němž, mj., budou umístěny všechny výstupy projektu pro zájemce (nejen) ze vzdělávacího systému celé ČR.NC