KA-2. Metodické listy pro práci se žáky se SVP v (inkluzivním) vzdělávání

 

Zásadním výstupem této KA je vytvoření šesti ucelených Metodik určených pro pedagogy vzdělávající dětí a žáky s příslušným druhem zdravotního postižení.  Texty vytvářela více než třicítka autorů, zkušených pedagogů z jednotlivých druhů a stupňů škol.  Vzniklo tak v souhrnu téměř 900 stran textu, který je v současné době ověřován přímo ve třídách v nichž jsou vzdělávány děti a žáci se zdravotním postižením (viz KA č. 3). Na tomto místě si může každý zájemce stáhnout pracovní verzi Metodiky pro práci se žákem se zdravotním postižením.   Vaše náměty a připomínky  s radostí přivítáme. Využít můžete odkaz Poradna v sekci Informační zdroje, nebo můžete napsat na mail spc@upol.cz.  Na stejném místě můžete rovněž požádat o zaslání publikace, která jinak bude distribuována prostřednictvím sítě SPC, které „garantují“ integrované vzdělávání konkrétního dítěte s e zdravotním postižením. Předpokládáme vydání publikací v závěru roku 2012.

 

Popis realizace KA:

 Tato klíčová aktivita je navazující na KA1. Poté, kdy bude k dispozici soubor normativních pravidel a postupů, které umožní lepší diferenciaci skutečných vzdělávacích potřeb žáků cílové skupiny bude dále stanoven způsob – metodická doporučení pro práci s žákem primárně v prostředí inkluzivních škol. Důvodem je skutečnost, že v těchto školách velmi často s žáky se zdravotním postižením pracují učitelé bez speciálněpedagogické kvalifikace. Předpokládá se samozřejmě i využití textu v prostředí tzv. speciálních škol – nicméně personální i metodická připravenost těchto zařízení bývá na vyšší úrovni. V rámci řešení této KA budou realizovány aktivity analytického charakteru, šetření a průzkumy potřeb školské praxe a potřeb žáků a rodičů. Dále bude vypracován soubor návrhů organizačních, obsahových, didaktických a metodických pro práci se žákem v příslušném stupni a hloubce zdravotního postižení. I tato aktivita bude vypracována pro všech šest (základních) druhů zdravotního postižení. V rámci přípravy základních metodik bude pracováno průběžně s učitelskou veřejností, jejíž názory a potřeby (vyplývající z analýzy) budou zohledněny při přípravě metodického materiálu. (Stejně tak bude využito KA č. 7) V rámci ověřování vypracovaných metodik (dále KA č. 3) bude probíhat jejich evaluace za účasti učitelů, rodičů a ve většině případů i žáků samotných. Cílová skupina projektu bude přímo zapojena do řešení této aktivity. Metodické listy budou vytvářet jak poradenští pracovníci, tak zkušení učitelé žáků se zdravotním postižením. Z časového hlediska bude tato aktivita navazovat na aktivitu č. 1 jako svého druhu další krok následující po objektivním zhodnocení stupně SVP daného žáka. D

 

Výstupy KA:

Výstupem KA bude ověřený soubor metodických doporučení (pravidel) pro práci se žáky s jednotlivými druhy zdravotního postižení podle stupně (hloubky) postižení a dopady tohoto postižení na vzdělávací potřeby žáka – primárně v tzv. inkluzivním vzdělávání. Metodika bude připravena v minimálním rozsahu 100 stran pro každé ze zdravotních postižení a bude vydána v nákladu 500 ks v tištěné verzi a 500 ks v elektronické verzi CDROM. Celkem tak minimálně 600 stran textu a 6 tis. ks výtisků. Celkem bude v rámci této aktivity přímo osloveno přímo cca  50 poradenských pracovníků SPC. V souvislosti s tím bude osloveno (a budou výstupy aktivity užívat) dalších cca 300 pedagogických pracovníků a nejméně stejný počet žáků se zdravotním postižením a jejich rodičů. Pro ověření praktické využitelnosti Metodik je připravena související KA č. 3, spočívající v ověření vytvořených textů přímo pedagogy ve třídách.

Metodiky budou respektovat následující rámcovou strukturu:

  1. aplikace a interpretace závěrů odborných stanovisek (lékaři, psychologové) pro potřeby vzdělávání žáka,
  2. popis daného stupně SVP – a odpovídající prostředky speciálně pedagogické podpory,
  3. rámcové schéma individuálního vzdělávacího programu,
  4. konkretizace didaktických, kompenzačních a rehabilitačních pomůcek,
  5. metodická doporučení pro práci učitele,
  6. metodická doporučení pro práci s rodiče,
  7. návrhy úprav vzdělávacích podmínek,
  8. kasuistiky a další příklady.


NC