KA-3. Pilotní ověření Metodických listů pro práci se žáky se zdravotním postižením v inkluzivním vzdělávání

Popis KA:

Tato KA je navazující na tvorbu uvedených Metodických listů (KA č. 2). Rovněž navazuje na výsledky KA č. 1 – Katalog speciálních vzdělávacích potřeb. V rámci této aktivity budou ověřovány přímo ve třídách, v nichž je vzděláván žák nebo žáci se zdravotním postižením výstupy vypracované metodiky a to tak, že po určité období budou pedagogové (většinou účastníci a absolventi vzdělávacího kurzu dle KA č. 7) působit jako metodici pilotního ověřování ve svých třídách. Dopad této KA je bezprostřední na vzdělávané žáky v inkluzivních třídách. V rámci tohoto ověřování vyhodnotí pedagogové vypracovanou metodiku podrobným evaluačním dotazníkem. Tato evaluace poslouží nejen k případným korekcím mechanismů nastavených metodikou, ale bude mít za následek i vyšší míru ztotožnění participientů této aktivity k jejímu průběhu a výsledkům. Teprve po této „oponentuře“ bude aktivita završena a výstupy připraveny k tisku. Cílová skupina projektu tak bude přímo zapojena do řešení této aktivity. Z časového hlediska bude tato aktivita navazovat na aktivitu č. 1 a 2 jako svého druhu další krok následující po objektivním zhodnocení stupně SVP daného žáka. Délka trvání této KA je 10 měsíců. Pro řešení dané metodiky budou použity opět přiměřené části nákladů na řízení projektu, náklady cestovného. Samostatný náklad této aktivity tvoří odměny pedagogům za vedení evaluačních prací vypracovaných metodik. Zvolena bude forma dohody o provedení práce v rozsahu 50 hodin.

Výstup KA:

Výstupem KA bude ucelený soubor, hodnotících soudů, dotazníků a souvisejících evaluačních výstupů, v podobě Závěrečné zprávy, které:

  1. umožní více pracovat s cílovými skupinami projektu,
  2. zajistí dostatek informací pro korekci a zkvalitnění vytvářených metodických nástrojů,
  3. zkvalitní naplnění speciálních vzdělávacích potřeb žáků – účastníků ověřování, jako povinnosti stanovené škole přímo ustanovením § 16 školského zákona.

V rámci ověřování bude zapojeno 60 pedagogů žáků se zdravotním postižením (cca 10 žáků dle jednotlivých druhů zdravotního postižení, jehož nositelé jsou cílovou skupinou tohoto projektu). Průměrně bude v dané třídě cca 20 žáků, tj. cca 1200 žáků, (včetně žáků se zdravotním postižením), kteří se budou účastnit ověřování vypracovaných metodik – v druzích, počtu a rozsahu uvedeném u výstupů KA č. 2

.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVANC