KA-5. Pilotní evaluace metodiky práce asistenta žáka se zdravotním postižením

Popis KA:

V rámci KA č. 4 bude vedle vypracován  ucelený soubor metodik pro práci asistenta ve třídě v níž je vzděláván žák nebo žáci se zdravotním postižením. Vytvořené postupy (doporučení, formy, způsoby, zkušenosti, zásady), které budou v metodice navrženy je třeba před závěrečným zpracováním tiskovou formou ověřit na dostatečné skupině, která bude sestávat jednak ze samotných asistentů pedagoga a jednak ze žáků se zdravotním postižením a jejich spolužáků ve třídách, v nichž je tato pozice ustavena – a v nichž se bude vypracovaná metodika evaluovat. Právě tato forma ověřování je předmětem této KA.

V rámci tohoto ověřování vyhodnotí asistenti pedagoga vypracovanou metodiku podrobným evaluačním dotazníkem. Obdobný nástroj vypracují i žáci se zdravotním postižením (rodiče těchto žáků). Tato evaluace poslouží nejen k případným korekcím mechanismů nastavených metodikou, ale bude mít za následek i vyšší míru ztotožnění participientů této aktivity s jejím průběhem a plánovanými výstupy. Teprve po této „oponentuře“ bude aktivita završena a výstupy připraveny k tisku. Cílová skupina projektu tak bude přímo zapojena do řešení této aktivity. Z časového hlediska bude tato aktivita navazovat na aktivitu č. 1 a 2 a 3 – jako svého druhu další krok doplňující a rozvíjející obecnou metodiku práce s žákem se zdravotním postižením v inkluzivním vzdělávání o podrobnější náplň – obsah práce asistenta pedagoga a speciálně vytvořených metodických zásad a doporučení pro jeho práci. Délka trvání této KA je 10 měsíců.

Výstupy KA:

Výstupem KA bude ucelený soubor, hodnotících soudů, dotazníků a souvisejících evaluačních výstupů, v podobě Závěrečné zprávy, které:

  1. umožní více pracovat s cílovými skupinami projektu,
  2. zajistí dostatek informací pro korekci a zkvalitnění vytvářených metodických nástrojů pro práci asistenta pedagoga u žáků s jednotlivými druhy zdravotního postižení,
  3. zvýší naplnění speciálních vzdělávacích potřeb žáků – účastníků ověřování,
  4. zvýší kvalitu práce participujících asistentů pedagogů.

V rámci ověřování bude zapojeno 60 asistentů pedagogů žáků se zdravotním postižením (cca 10 žáků dle jednotlivých druhů zdravotního postižení, jehož nositelé jsou cílovou skupinou tohoto projektu). Průměrně bude v dané třídě cca 15 žáků, tj. cca 900 žáků (včetně žáků se zdravotním postižením), kteří se budou podílet na ověřování vypracovaných metodik (v počtu a rozsahu uvedeném u výstupů KA č. 4) a budou tak přímo zasaženi výstupy této KA a potažmo projektu.

.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVANC