KA-7. Vzdělávání učitelů žáků se SVP

 

Popis KA:  

KA je rovněž zaměřena na ověření postupů, metod a výstupů, které vyplývají zejména z KA č. 1, 2, 3, 4 a 5. Proto v jeho rámci již budou pedagogové žáků se z.p. připravováni způsobem, v němž se zúročí a ověří metodiky vypracované v rámci ostatních KA tohoto projektu. Kurz bude probíhat celkem 12 měsíců (zahrne druhý až třetí rok projektu). V jeho rámci budou připraveny rámcové učební texty pro účastníky. Kurz bude připraven pro 6 skupin pedagogů (dle jednotlivých zdravotních postižení) po 20 členech. Tj. celkem 120 pedagogů v rozsahu 30 výukových hodin. Primárně z krajů (Pardubický, Zlínský, Olomoucký, Brněnský a Moravskoslezský). V kurikulu kurzu bude největší pozornost věnována praktickým dovednostem práce se žákem se zdravotním postižením, dále budou rozvíjeny schopnosti tvorby a monitoringu individuálního vzdělávacího plánu, schopnost dotvářet metodiku práce s žákem s příslušným postižením až do podmínek jednotlivých předmětů školní výuky.

 

Výstupy KA:

Výstupem KA je 6x vypracované kurikulum vzdělávacího kurzu modifikovaného dle potřeb pedagogů pracujících se žáky s jednotlivými druhy zdravotního postižení.

  • 120 proškolených pedagogů.
  • Ověření šesti metodik vypracovaných v rámci KA č. 2  přímo ve školské praxi účastníků – frekventantů kurzu.
  • „Učební listy“ kurzu zahrnující soubor potřebných materiálů, které musí pedagog žáka se zdravotním postižením zvládnout, aby mohl naplnit záměry výstupů předpokládaných v KA 1 a 2. Kurikulum kurzu bude opět zveřejněno na webových stránkách projektu a bude, včetně všech součásti k dispozici dalším zájemcům dalšího vzdělávání.


NC