KA-8. Interaktivní webový portál pro poradenství a diagnostiku SVP

 

Popis KA:

Podaný projekt se orientuje primárně na generaci pracovně označenou „do 50 let“, tudíž občany v produktivním věku, kteří, ať již přináležejí k jakékoliv cílové skupině (poradenští pracovníci, pedagogové, rodiče, žáci se z.p.) v převážné míře umí přijímat informace prostřednictvím internetu. V některých segmentech (žáci, poradci) je takový zdroj informací často rozhodující. Proto bude přípraven obsahově bohatý, formálně však jednoduchý internetový portál na němž budou umístěny všechny výstupy projektu a série dalších informací (odkazů), které bude cílová skupina projektu využívat. Stránky budou mít vnější i vnitřní část. V ní bude prostor pro diskusi a rozbor jednotlivých výstupů KA ještě ve stadiu jejich tvorby. Webový portál bude úzce navázán na stávající webové stránky v poradenském prostředí. Zejména portál www.apspc.cz, který je běžně navštěvován poradenskými pracovníky. V neposlední řadě bude portál plnit úkoly public relations projektu a umožní předávat údaje o projektu a postupu jeho řešení všem zájemcům odborné i laické veřejnosti. Samozřejmostí je (vzhledem k charakteru projektu) zajištění maximální přístupnosti pro osoby ze zdravotním postižením.

  

Výstupy KA:

Výstupem je funkční interaktivní webový portál s poradenskou součástí pro rodiče žáků se zdravotním postižením, který zajistí dostupnost rozhodujících informací potřebných pro úspěšné vzdělávání žáka se zdravotním postižením. Obsahovou stránku portálu postupně naplní všechny výstupy ostatních KA. Mezi samostatné KA je internetový portál zařazen pro svou inovativnost – na jednom místě budou soustředěny všechny dostupné produkty, které se váží k posuzování speciálních vzdělávacích potřeb žáků se zdravotním postižením, dokumenty, které produkují orgány veřejné správy (MŠMT, IPPP, ČŠI, kraje), ale i nejvýznamnější dokumenty z prostředí nestátních neziskových organizací – a samozřejmě úplné portfolio produktů podaného projektu.NC