KA-9. Dostupnost a působnost služeb SPC v regionu

 

Popis KA:

Tato KA se zaměří na opomíjený, ale velmi problematický prvek při naplňování SVP žáků se zdravotním postižením. Je jím poskytnutí včasné, odpovídající, dostupné a kvalitní poradenské podpory. Z ustanovení školské legislativy jsou touto podporou pověřeny primárně SPC. Jejich historicky vzniklá síť však dostatečně nepokrývá potřeby regionů – a zejména potřeby rodin a žáků se zdravotním postižením. Tento

nedostatek vystoupil zejména po převedení zřizovatelských kompetencí k těmto subjektům na kraji v souvislosti s tzv. novou školskou legislativou po r. 2005. V řadě krajů tak nejsou zřízena samostatná SPC pro všechna pracoviště, není zajištěna existence „revizního“ či odvolacího pracoviště pro posuzování sporných otázek vzniklých v průběhu poradenství a diagnostiky. Na některých místech jsou SPC tak vzdálena místu bydliště žáka se z.p., že efektivní pomoc je takřka vyloučena. Dosud nebyla tato situace podrobena hodnocení a rozboru.

Předkládaná KA v sobě zahrnuje prvek účasti dalšího vědního oboru, kterým je statistika a geoinformatika. Bude realizován podrobný a úplný soubor statistických zjišťování, zahrnující místní a obsahové prvky v poskytnuté poradenské službě.

 

Výstupy KA:

Výstupem KA bude datový a vizuální produkt (atlas), který zahrne:

  1. pořízeni (sběr, konverze) prostorových a atributových dat (mapy, registry, databáze),
  2. vytvoření otevřené prostorové databáze tématicky zaměřené na poskytování poradenských služeb žákům se zdravotním postižením,
  3. statistické a geostatistické vyhodnocení výsledků naměřených dat vázaných na poskytování těchto služeb,
  4. modelování a simulace uzemní variability sledovaných jevů,
  5. geovizualizace výsledných dat a informaci (mapy, atlas, mapový server aj.).

Vytvořené dílo bude v tištěné podobě a bude vytisknuto nákladem 200 ks s distribucí na krajské úřady, MŠMT a všechna poradenská pracoviště v republice. V příslušné podobě bude dílo vizualizováno i na webu projektu. Zvláštní význam má skutečnost, že v rámci daného výstupu budou prostorové analýzy zahrnovat zejména dostupnost středisek na základě síťových analýz vyhodnocující vzdálenostní a časové aspekty. Výsledkem bude odhaleni disparit (nerovnoměrnosti) v jejich územním uspořádání a prognóza vyvážení regionálních rozdílů s o ohledem na požadavky, vybavenost a dostupnost stávajících zařízení.NC