KA-12. Návrh nového modelu působnosti ŠPZ – pro žáky se zdravotním postižením

Popis KA:

KA navazuje zejména na KA 2, 4, 8 a 9, jakož i na vybrané instituty KA 1, 3 a 11. Jedná se o komplexní výstup – návrh na možné uspořádání ŠPZ působících v segmentu žáků se zdravotním postižením, tj. primárně SPC.

Výstupem bude materiál – zpráva – obsahující:

  1. shrnutí poznatků ověřených projektem,
  2. zhodnocení výsledků ověření nových institutů posuzování stupňů (hloubky) speciálních vzdělávacích potřeb,
  3. návrh teritoriálního a institucionálního zajištění činnost SPC jako ŠPZ poskytujících komplexní diagnostické a poradenské služby,
  4. řešení vztahu SPC a škol vzdělávajících žáky se zdravotním postižením v inkluzivním vzdělávání,
  5. řešení místa pro „revizní“ či odvolací řízení v rámci spec. ped. diagnostiky a poradenství,
  6. způsob zakotvení navržených změn v jednotlivých obecně závazných právních předpisech, včetně role zřizovatelských subjektů (ponejvíce kraje), nové úpravy vztahů (procesní a hmotně právní postavení subjektů účastnících se poradenství v SPC), jakož i dopady nového (projektem navrženého) modelu stupňů (hloubky) speciálních vzdělávacích potřeb do činnosti ŠPZ.

Z časového hlediska bude výstup této KA připravován v závěru projektu a obsáhne souhrn všech poznatků a zkušeností v projektu ověřovaných.

Výstupy KA:

Výstupem bude dokument o rozsahu nejméně 150 stran textu (A4) a bude předán: všem SPC a PPP v ČR (cca 200 subjektů), ústředním orgánům správy školství (MŠMT, ÚIV, ČŠI, NIDV, IPPP – 8), orgánům správy školství v krajích, odborným periodikům oblasti výchovy a vzdělávání v Čechách (5) a pedagogickým fakultám ČR.

Inovativnost dokumentu je zajištěna navrženým obsahem – jedná se o výstup a shrnutí poznatků celého projektu s tím, že tento koncepční materiál mohou ve své řídící, zřizovatelské a organizačně-metodické činnosti využít zmíněné orgány veřejné správy.

Návrh úprav činnosti ŠPZ pro žáky se ZP
„Návrh úprav činnosti ŠPZ pro žáky se ZP“ můžete stáhnout ZDE (*.pdf)NC