Dostupnost SPC

Systém SPC v ČR je budován od počátku 90. let. Činnost SPC je dnes z pohledu žáků se zdravotním postižením a škol nezastupitelná. Rozvoj sítě SPC byl umocněn vznikem krajů, které dnes vystupují jako zřizovatelé drtivé většiny těchto zařízení.

Poměrně rozsáhlá je síť SPC určených pro žáky s mentálním postižením. SPC pro žáky se smyslovým postižením, ale např. i SPC pro žáky s postižením kombinovaným jsou u nás zastoupena méně.

Existuje několik názorů na další činnost SPC. V rámci projektu chceme, mj. , dokázat, že stávající model jakkoliv odvádí dobrou práci má velký prostor pro rozšíření činnosti. Jestliže základním cílem činnosti SPC je objektivně posoudit speciální vzdělávací potřeby žáků se zdravotním postižením (posléze i míru potřeby podpůrných opatření), potom v rámci KA č. 9 vzniká unikátní „mapa dostupnost služeb SPC“.(více v rámci KA č. 9) 

V období  podzimu školního roku 2010 probíhal sběr základních geoinformačních údajů vázaných na klienta SPC a služby SPC tomuto klientovi.

Jednalo se o pilotní sběr ve všech SPC v kraji Pardubickém a Olomouckém. Od ledna 2011, v dohodě se školskou komisí Asociace krajů ČR a zejména všemi SPC probíhá sběr dat v rámci SPC pro žáky s tělesným a smyslovým

(kombinovaným) postižením v celé ČR. (až na výjimky tří SPC jejich představitelé účast kategoricky odmítli). Naproti tomu na žádost tří krajů (Liberecký, Zlínský a Olomoucký), probíhá na jejich teritoriu sběr dat i v SPC pro žáky s mentálním postižením. Všem pracovníkům SPC, kteří se na této aktivitě podílí patří veliké poděkování!


Výzkum prostorových aspektů služeb SPC<br />
Analýza prostorových aspektů služeb SPC
- přístup k dotazníkům
NC