KA-6. Vzdělávací kurz pro poradenské pracovníky

 

Popis KA:

 KA je zaměřena na přípravu a ověření postupů, které vyplývají z KA č. 1, 2, 3, 4 a 5. Kurz bude připraven ve dvou cyklech. První proběhne ještě v termínu vypracovávání uvedených KA a, mj., bude v rámci kurzu vytvořen prostor na výměnu zkušeností sledujících parametry navrhovaných změn. Již v této době budou účastníci – poradenští pracovníci SPC – vzděláváni odborníky zabývajícími se diagnostikou, poradenstvím, komunikací s žáky s jednotlivými postiženími. Kurz bude probíhat celkem 18 měsíců (zahrne první až třetí rok projektu). Budou připraveny rámcové učební texty pro účastníky. Účastnit se bude nejméně 100 účastníků  z celé České republiky (v souladu s pravidly OPVK mimo Prahu). Část vzdělávacího kurzu bude zaměřena na popis současných změn  ve filozoficko-metodickém přístupu ke klientům (část informativně-formativní a psycho-pedagogická). Podstatná a stěžejní část kurzu vybaví participienty kurzů diagnosticko-intervenčními manuály a metodami (část edukačně-výcviková), které vznikly v rámci plnění klíčové aktivity č. 1. Praxe takto připraveného poradenského pracovníka by pak směřovala k diagnostikování míry potřebné podpory (světová autorita AAMR již v roce 2004 standardizovala manuál SIS – Supports Intensity Scale).

V kurikulu kurzu je prostor pro samostatnou práci a případové studie účastníků. Kurz nemá za cíl nahrazovat obecné vzdělání poradenských pracovníků. Je určen pro zvýšení jejich kompetencí – ve směru a intencích podaného projektu. Jako takový je nezbytný pro ověření nových „institutů“, s nimiž KA projektu počítají!

 

Výstupy KA:

Výstupem této klíčové aktivity je jednak:

  1. vytvoření kurikula nového specializačního vzdělávacího kurzu pro poradenské pracovníky SPC, které již bude zahrnovat zkušenosti projektu (a jeho nové instituty)
  2. proškolení nejméně 100 poradenských pracovníků SPC  pro práci se žáky se z.p. podle jednotlivých druhů zdravotního postižení a nově vytvořeného katalogu (stupňů) speciálních vzdělávacích potřeb.

Konkrétním přínosem (svého druhu výstupem) bude zvýšení poradenské a diagnostické schopnosti účastníků kurzu a následně zlepšení této oblasti činnosti v SPC odkud pocházejí. Kurikulum kurzu bude obsahovat i metodická doporučení pro lektory, anotace disciplin a metodická doporučení k výuce. A bude tak využitelný dalšími pořadateli – v souvislosti s předpokládaným šířením výstupů KA 1 a 2 tohoto projektu. Kurikulum bude k dispozici na webu projektu všem školským poradenským zařízením v České republice.

 

 

Informace:NC