KA-10. Specificky zaměřené konference a workshopy

 

Popis KA: 

V rámci této aktivity se uskuteční celkem tři Národní konference SPP poradenství a diagnostiky s následujícími tématy. První s obsahem „Analýza činnosti ŠPZ v segmentu zdravotního postižení“ proběhne v první polovině prvního roku řešení projektu, druhá konference s názvem „Aktuální otázky speciálně-pedagogické diagnostiky a poradenství ve vztahu k žákům se z.p.“ se uskuteční na počátku druhého roku řešení a poslední konference s názvem „Nové metody a formy práce v organizaci spec. ped. poradenství“ proběhne ve druhé části třetího roku řešení projektu. Na všech konferencích bude přítomno cca. 100 poradenských pracovníků, převážně z SPC a PPP, dále budou přítomni pozvaní zástupci MŠMT, krajů, asociací pedagogů a škol, pedagogických fakult a dalších. Ze všech konferencí bude vydán sborník příspěvků. Cílem konferencí je:

  1. zmapovat stav v projednávané oblasti,
  2. získat informace od pracovníků poradenství z terénu,
  3. informovat odbornou veřejnost o aktuálním stavu a postupu prací v projektu.

Doplňkovou aktivitou ke konferencím budou dílčí odborné workshopy, kterých proběhne nejméně šest – v každém roce řešení projektu dva. Budou organizovány pro menší počet zájemců (do 40 osob) a budou dvoudenní. Jejích obsahem bude rozbor praktických institutů systému poradenství. Umožní aktuálně reagovat na potřeby poradenské praxe a rovněž na nich budou ověřovány instituty navržené v rámci ostatních KA projektu. Na realizaci projektu se podílejí všichni pracovníci projektu, významnou část zajišťuje partner projektu – Asociace pracovníků speciálně pedagogických center. Náklady budou vedle obvyklého podílu odměn členů řídícího týmu projektu zejména náklady cestovného, ubytování a stravného účastníků a náklady služeb – výroba, tisk a distribuce sborníku.

 

Výstupy KA:

V rámci projektu bude zajištěno 300 účastníků konferencí a 240 účastníků workshopů, kteří jednak zvýší svou odbornou informovanost o aktuálních trendech v poradenství a jednak zvýší odborné znalosti diagnostiky SVP žáků se zdravotním postižením.

Připraveny tři sborníky na CDROM počtu á 200 ks z konferencí. Záznam rozpravy z 6 workshopů umístěn na webu projektu.

Přínosem této aktivity je vytvoření longitudinálního prostoru pro sledování (a ovlivňování) poradenského systému v segmentu SPC v ČR. Konkrétním přínosem je zvýšení odborné úrovně účastníků jednání a rychlejší a aktuální přenos poznatků získaných projektem do činnosti většiny SPC v ČR.

Obecným přínosem je vytvoření platformy pro výměnu poznatků z oblasti diagnostiky a poradenství v oblasti speciálních vzdělávacích potřeb u žáků se zdravotním postižením. Od roku 2003, kdy tato oblast přešla z jednotné řídící a metodické činnosti MŠMT do působnosti krajů není zajištěn jednotný přenos informací a systém je „narušován“ (pozitivně i negativně) zásahy 14 nových zřizovatelských center.  Celý projekt vychází z přesvědčení, že speciální vzdělávací potřeby žáka se zdravotním postižením jsou v principu stejné v „Hoře sv. Šebestiána stejně jako v Hodoníně“. Proto je pořádání celostátních akcí tohoto typu nezbytné- de facto nahrazuje nedostatky dané de iure. Tato klíčová aktivita a její výstupy jsou potvrzením „systémovosti“ projektu, který podáván jako svého druhu úsilí o zajištění rovnosti v přístupu k jednotlivým žákům se zdravotním postižením na celém (co největším) území ČR.NC