KA-11. Vyhodnocení efektivity stávajícího modelu spec. pedagogického poradenství a diagnostiky

 

Popis KA:

Aktivita je zařazena jako č. 11, ovšem z hlediska obsahového a časového pojetí je řešena jako první, neboť je předstupněm řešení okruhů uvedených v KA 1, 2, 4 a 9. V rámci této aktivity bude vypracována podrobná analýza činnosti SPC obsahující zejména tyto prvky:

 1. základní východiska a principy moderního poradenského systému,
 2. právní (a faktická) úprava vzdělávání žáků se SVP v současnosti,
 3. legislativní rámec poradenství,
 4. organizační rámec poradenství,
 5. obsah činnosti SPC- metodologie, formy, zásady,
 6. diagnostická činnost SPC, otázky, problémy,
 7. přehled počtu, personálního zajištění a aktivit (činnosti),
 8. SWOT analýzu silných a slabých stránek (rizik a příležitostí),
 9. problémové okruhy z hlediska účastníků systému,
 10. řízení a správa systému,
 11. problémové okruhy hmotněprávního a procesněprávního zakotvení poradenství,

 

Výstupy KA:

V rámci této KA byla zpracována Analýza mapující organizační, personální, obsahové a procedurální aspekty činnosti SPC v ČR. Zvláštní pozornost byla v dokumentu věnována změnám legislativy platným od září 2011 a jejich dopadu na činnosti SPC. Analýza přináší relativně komplexní pohled na současné problémy činnosti těchto školských poradenských zařízení.

Zde ke stažení „Analýza systému organizačního, obsahového a personálního rámce činnosti Speciálně pedagogických center v ČRNC