KA-4. Asistent pedagoga u žáka se zdravotním postižením

Popis KA:

Asistent pedagoga (pro žáky se z. p.) je v současnosti vnímán jako jeden z nejdůležitějších (a zároveň nejproblematičtějších) prvků speciálně pedagogické podpory, které náš vzdělávacích systém zná. Na jedné straně se v řadě případů v inkluzivním vzdělávání jedná o nezbytnou podmínku úspěšnosti vzdělávání a naplnění SVP daného dítěte, na straně druhé existuje značný rozpor ve znění školské legislativy k tématu se vztahující, stejně jako v aplikační (rozhodovací) praxi orgánů veřejné správy. Tyto rozpory výrazně ovlivňují i činnost SPC bez jejichž vyjádření (§16 školského zákona) nelze asistenta pedagoga pro žáka se z.p. zřídit. Praxe je tak konglomerátem různých postojů, tlaků, žádostí, rozhodnutí, které jsou kraj od kraje různé. V absolutním počtu dochází k navyšování počtu asistentů – v některých krajích až cca 250 (ovšem včetně asistentů pro žáky se sociokulturním znevýhodněním). Úkoly této KA budou reagovat na uvedené a budou realizovány tyto činnosti -  podrobný monitoring:

  1. způsobu ustavování as. pedagoga, způsoby reakce orgánu veřejné správy ve školství na závěry SPC ohledně as. pedagoga, ekonomické aspekty jeho ustavování;
  2. metodický postup využití asistenta pedagoga na školách, včetně vypracování vzorové náplně jeho činnosti – opět se zaměřením na jednotlivé druhy zdravotního postižení.

Tato metodika naváže na procedurální stránku ustavení asistenta zpracovanou MŠMT a IPPP v roce 2007. Analýzu a metodiku budou vypracovávat zástupci jednotlivých SPC pro daný druh zdravotního postižení za koordinace řešitele projektu a vedoucího metodika. Z uvedeného je patrné, že příslušníci cílové skupiny budou sami participovat na tvorbě materiálu- výstupu KA. Časově bude tato aktivita probíhat v analytické fázi souběžně s aktivitami 1 a 2, ve své metodické (tvůrčí) části bude následovat.

Výstupy KA:

Součástí této KA je řada činností. Jednou z dílčích pohledů na problematiku činnosti Asistenta pedagoga u dětí a žáků se zdravotním postižením je i analýza mapující právní a faktický rámec činnosti tohoto institutu speciálně pedagogické podpory. V rámci Analýzy jsou uvedena i přesná data o počtu asistentů – a poměru vůči počtu dětí a žáků se zdravotním postižením v krajích ČR.

Zde ke stažení „Asistent pedagoga – analýza personálních, legislativních, statistických a procedurálních aspektů

Stížnost rodičů na postup při přiznávání asistentů pedagoga – kraj VysočinaNC